Pakket informatie

Start

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa af te trekken:

e i g e n v e r m o g e n = a c t i v a ( b e z i t t i n g e n ) − p a s s i v a ( s c h u l d e n )

Het eigen vermogen wordt in geval van een vennootschap (besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatieve vennootschap en commanditaire vennootschap (cv in Nederland) opgebouwd door de inleg van aandeelhouders (het bedrag dat bij uitgifte voor een aandeel betaald wordt) en door het inhouden van bedrijfswinsten plus de reserves. Het eigen vermogen wordt aan de rechterkant van de balans onder de passiva genoteerd en is als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaren.

Eigen vermogen neemt af wanneer een onderneming verlies lijdt, door het uitbetalen van dividend, door afschrijving en/of amortisatie op goederen/intellectuele eigendommen en door een kapitaalterugstorting/privéonttrekking. Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt en door een kapitaalstorting/privétoevoeging.

Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf positief, maar kan bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan negatief zijn. Het boekhoudkundige eigen vermogen hangt overigens af van de gehanteerde boekwaarden. Het eigen vermogen geeft niet de marktwaarde van een onderneming weer.