FINALE

Start

Relaties

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  Ga naar het menu: Relatiebeheer en kies het programma. Zie de rode pijl.  
Wanneer u een nieuw gegeven wilt toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en zal het startscherm verschijnen.  
  Nummer
U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan de nieuwe relatie. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit nummer al bestaat.

Afhankelijk van een keuze bij: Opties zal een eerste volgend vrij nummer worden weergegeven.
 
De volledige naam is uit een aantal delen samengesteld. De correcte werking zullen wij aan de hand van een voorbeeld nader verklaren.

Stel de naam van de debiteur is: Bouwbedrijf T. van Manen B.V.

De juiste werkwijze is:
 
  Voorvoegsel
In ons voorbeeld: Bouwbedrijf
 
Titel
In ons voorbeeld niet van toepassing. Bij personen kunt u kiezen voor: mevrouw, de heer.
 
  Voorletters
In ons voorbeeld: T.
 
  Tussenvoegsel
In ons voorbeeld: van
 
  Naam
In ons voorbeeld: Manen B.V.
 
  Complete naam
U zult, bij het ingeven van de verschillende rubrieken, zien hoe de complete naam wordt samengesteld.

Door deze werkwijze heeft u altijd:

- de correcte (bedrijfs)naam;
- de debiteuren altijd op alfabetische wijze gesorteerd;
 
  U geeft vervolgens de volgende rubrieken in (indien u dat noodzakelijk vindt)  
  Telefoon
Toestel
Fax
Mobiel
 
E-mail adres
U kunt hier het e-mailadres ingeven. Door het klikken op het pictogram kunt u rechtstreeks een e-mail ingeven en verzenden.
 
Internet
U kunt hier het adres van de website ingeven. Door het klikken op het pictogram wordt direct verbinding gemaakt met de website.
 
Blokkeren
Wanneer de crediteur (tijdelijk) geblokkeerd moet worden dan klikt u hier in het keuzehokje.
 
TABBLAD: ADRES
  U kunt nu de verschillende rubrieken ingeven die te maken hebben met de adressering van de crediteur.  
  Straat
Huisnummer
Toevoeging
: b.v. A 2hoog
Postcode
Plaats
: wordt in NL automatisch aangemaakt a.d.h.v. de postcode
Land
Postbus/Antwoordnummer
Antwoordnummer
Postcode
Plaats
: wordt in NL automatisch aangemaakt a.d.h.v. de postcode
 
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN/TOEVOEGINGEN  
Wanneer u gegevens wilt wijzigen of toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en brengt u de wijzigingen/toevoegingen aan zoals boven beschreven.  
Na de wijzigingen klikt u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  VERWIJDEREN VAN EEN RELATIEBEHEER  
Wanneer u, om welke reden dan ook, een crediteur wilt verwijderen, dan raden wij u aan om eerste een backup te maken want na het klikken op het afgebeelde pictogram zullen alle gegevens onherroepelijk verwijderd worden.  
  Voor uw veiligheid (en onze gemoedsrust!) vragen wij wel even een bevestiging!  
TABBLAD: OVERIGE
Kies vervolgens:

Taal
 
Rayon  
Vertegenwoordiger  
Relatiegroep  
  Vervolgens (indien van toepassing)

Kamer van Koophandelnummer
Reisafstand in kilometers
Reistijd in uren/minuten
 
     
TABBLAD: FINANCIEEL
  Hier kunt u de eventueel voor u belangrijke rubrieken invullen. Verdere verklaring van de rubrieken is niet noodzakelijk uitgezonderd:  
     
Regel verwijderen
Wanneer u een dossierregel wilt verwijderen dan ga u op de gewenste regels staan en klik op het aangegeven pictogram.
 
  Wanneer u op een b.v. factuurregels klikt dan verschijnt een scherm met informatie wanneer de factuur vervaardigd is en met welke bon de factuur aangemaakt is.  
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Herstellen
Wanneer u constateert dat er foutieve gegevens zijn ingebracht dan zullen, na het klikken op het afgebeelde pictogram, alle ingevoerde gegevens verwijderd worden en wordt de oorspronkelijke situatie weergegeven.
 
Afdrukken
De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt (afhankelijk van de instelling bij de Algemene Besturing - Afdrukvoorbeeld) of direct op de printer.
 
Afdrukvoorbeeld
De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt.
 
Adresgegevens naar klembord
Na het klikken op dit pictogram kunt u de adresgegevens (eventueel met kontaktpersoon) kopiëren naar het klembord en daarna afdrukken op een labelprinter.
 
Informatie
Na het klikken op het afgebeelde pictogram krijgt u een opgave van alle voorkomende gegegevens.
 
Kontaktpersonen
Na het klikken op dit pictogram kunt u kontaktpersonen raadplegen of aanmaken.
 
Laat journaalposten zien
Na het klikken op dit pictogram worden de journaalposten geprojecteerd.
 
E-mail maken
Na het klikken op dit pictogram kunt u een e-mail aanmaken en verzenden.
 
Afspraak maken
Na het klikken op dit pictogram kunt u een afspraak in de agenda aanmaken.
 
Memo maken
Na het klikken op dit pictogram kunt u een memo aanmaken of reeds ingebrachte memo's raadplegen.
 
Kopiëren naar relaties
Na het klikken op dit pictogram kunt u de crediteur kopiëren naar Relaties.
 
Seriematig verwijderen
Na het klikken op dit pictogram kunt u een serie crediteuren verwijderen. Er zal gecontroleerd worden of er (nog) openstaande facturen voorkomen en/of er betalingen hebben plaatsgevonden.
 
Ga naar het begin van het bestand  
Ga naar het einde van het bestand  
Volgende record  
Vorige record  
Hier kunt u een aantal opties activeren of de-activeren. Aangezien de vragen duidelijk zijn is een verdere toelichting overbodig!  
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.